آجر نسوز

توضیحات

(PT(R10 – پلاک گلبهی شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 10*10 85 ……… 2/7

 

کد (BT(160 تایل قهوه ای (تیره) شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
تایل 60*10 16 ……… 2/7

 

کد (BT(17 پلاک قهوه ای تیره شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 31*7 40 —— 2

 

کد (BT(260 تایل قهوه ای (روشن) شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
تایل 60*10 16 ……… 2/7

 

کد (BT(R10 پلاک قهوه ای شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 10*10 85 ……… 2/7

 

کد (BT(R20 پلاک قهوه ای شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 20*20 23 ……….. 2/7

 

کد (BT(R35 پلاک کرکره ای قهوه ای شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 31*3/5 75 ………… 2/7

 

کد (BT(R40 تایل قهوه ای شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
تایل 40*20 12 ……… 2/7

 

کد (PT(120 پلاک گلبهی تیره شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 20*20 23 ……….. 2/7

 

کد (PT(140 تایل گلبهی تیره شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
تایل 40*20 12 ……… 2/7

 

کد (PT(160 تایل گلبهی (تیره) شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
تایل 60*10 16 ……… 2/7

 

کد (PT(220 پلاک گلبهی روشن شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 20*20 23 ……….. 2/7

 

کد (PT(240 تایل گلبهی روشن شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
تایل 40*20 12 ……… 2/7

 

کد (PT(260 تایل گلبهی (روشن) شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
تایل 60*10 16 ……… 2/7

 

کد (PT(37پلاک گندمی (گلبهی زرد ) شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 7*31 40 —— 2

 

کد (PT(R55 پلاک گلبهی شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 22*5/5 75 10*22*5/5 2/7

 

کد (RT(160 تایل عنابی شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
تایل 60*10 16 ……… 2/7

 

کد (RT(17 پلاک عنابی شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 31*7 40 15/5*15/5*7 2

 

کد (RT(255 پلاک قرمز تیره شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 22*5/5 75 10*22*5/5 2/7

 

کد (RT(260 تایل قرمز تیره شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
تایل 60*10 16 ……… 2/7

 

کد (RT(355 پلاک قرمز شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 22*5/5 75 10*22*5/5 2/7

 

کد (RT(360 تایل قرمز روشن شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
تایل 60*10 16 ……… 2/7

 

کد (RT(R35 پلاک کرکره ای قرمز شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 31*3/5 75 ………… 2/7

 

کد (RT(R20 پلاک قرمز شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 20*20 23 ……….. 2/7

 

کد (RT(R10 پلاک قرمز شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 10*10 85 ……… 2/7

 

کد (RT(R40 تایل قرمز شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
تایل 40*20 12 ……… 2/7

 

کد (ST(R10 پلاک سیلور شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 10*10 85 ……… 2/7

 

کد (ST(R35 پلاک کرکره ای سیلور شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 31*3/5 75 ………… 2/7

 

کد (ST(R7 پلاک سیلور شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 7*31 40 —— 2

 

کد (TT(R40 تایل کرم قهوه ای شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
تایل 40*20 12 ……… 2/7

 

کد (TT(R60 تایل کرم قهوه ای شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
تایل 60*10 16 ……… 2/7

 

کد (WT(R20 پلاک سفید شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 20*20 23 ……….. 2/7

 

کد (WT(R35 پلاک کرکره ای سفید شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 31*3/5 75 —– 2/7

 

کد (WT(R60 تایل سفید شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
تایل 60*10 16 ……… 2/7

 

کد (WT(R7 پلاک سفید شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 7*31 40 —— 2

 

کد(RT(27 پلاک قرمز تیره شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 7*31 40 7*15/5*15/5 2

 

کد(WT(R10 پلاک سفید شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 10*10 85 ……… 2/7

 

کد(TT(R7 پلاک کرم قهوه ای شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 31*7 40 ……….. 2

 

کد(TT(R20 پلاک کرم قهوه ای شیل

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 20*20 23 ……….. 2/7

 

کد(RT(37 پلاک قرمز روشن

نوع آجر ابعاد آجر تعداد در یک متر مربع با احتساب یک سانت بندکشی ابعاد آجر ال پیشنهادی ضخامت
پلاک 31*7 40 15/5*15/5*7 2

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آجر نسوز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.